Bevezetés

a.) A Landingnation Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Fehérvári út 36. I.em 4. szám) („Társaság”) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (”Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (”Ptk.”) valamint az Európai Unió jogi aktusaiban, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletben (”Általános Adatvédelmi Rendelet” meghatározott elvárásoknak. A Társaság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve igyekszik eljárni.

b.) Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. A változásról kellő időben értesíti ügyfeleit.

c.) A Társaság mindenkori adatvédelmi tájékoztatója a Társaság által működtetett és üzemeltetett szakmunkablog.com weboldalon érhető el („Weboldal”).

d.) Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérése, kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel a Társasággal a kapcsolatot az info@landingnation.hu e-mail címen. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre.

e.) A Társaság ezúton tájékoztatja ügyfeleit, leendő ügyfeleit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről.

 1. Fogalommeghatározások
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • szolgáltatás: szolgáltatásnak minősül a Társaság által nyújtott minden szolgáltatás;
 • érintett vagy Igénybe vevő: érintettnek vagy igénybe vevőnek minősül minden olyan természetes személy, aki a Társaság által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe veszi.
 1. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Az Adatkezelő:
Landingnation Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117Budapest, Fehérvári út 36. I.em 4. szám
Cégjegyzék szám: 01-09-277517 Fővárosi Cégbíróság
Adószám: 25478666-2-43
E-mail elérhetőség: info@landingnation.hu
Telefon:+36 70 332 37777

A Társaság adatvédelmi tisztviselője ezen az e-mail címen érhető el: kris@landingnation.hu

 1. Az adatkezelés irányelvei
 1. A Társaság a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján végzi.
 2. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
 3. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.
 4. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 5. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 6. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 7. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben kezelhető, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
 8. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében a Társaság az adathordozó szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik.
 9. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama
 1. A Weboldal látogatása
 1. A kezelt adatok köre: IP cím, eszközazonosítók, a megtekintett oldalak, a használt böngésző típusa, a böngészési információk, a használt operációs rendszer, az internetszolgáltató, időbélyeg, azon hirdetések, amelyekre Igénybe Vevő rákattintott vagy koppintott, érintett tartózkodási helye, a hivatkozási URL, a weboldalon/ alkalmazásokban használt funkciók vagy az ott elvégzett tevékenységek, melyek a Weboldal látogatása alkalmával kerülnek rögzítésre.
 2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 3. Az adatkezelés célja: a Weboldal működésének biztosítása a látogatói adatok rögzítésével.
 4. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

II. Egyéb adatkezelés

 1. A kezelt adatok köre: érintett által megadott, vagy rá vonatkozó bármely személyes adat.
 2. Az adatkezelés jogalapja: a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
 3. Adatkezelés célja: a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt, mely esetben a Társaságnak teljesítenie kell a megkeresésben foglaltakat. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 4. Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig.
 1. Az adatok tárolásának módja, időtartama, az adatkezelés biztonsága
 1. Az Igénybe Vevő által megadott személyes adatokat a Társaság a folyamat végén egyben, azonnal továbbítja a Partner részére valamint az adatok 24 órás időtartamra egy ún. puffertárolóba, egy titkosított adatbázisba kerülnek. Ez a puffertároló az esetleges technikai problémák elkerülés miatt szükséges. Minden más esetben a személyes adatok a beérkezéstől számított legfeljebb 24 órán belül törlésre kerülnek a titkosított adatbázisból. Az adattovábbítás SSL titkosítással történik.
 2. A 5.1 pontban fogalt eseteken túl a Társaság a személyes adatokat addig őrzi, amíg azok törlését vagy a hozzájárulási nyilatkozat visszavonását érintett nem kéri.
 3. A látogatottsági statisztikákat a Társaság 1 (egy) év után csupán aggregát formában tárolja.
 4. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rögzítéstől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
 5. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 6. A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozónál találhatók meg.
 7. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását jogszabályok teszik kötelezővé, melyek jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.
 8. A Társaság úgy választja meg és üzemelteti a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket, hogy a kezelt adataz arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
 1. Az adatokhoz hozzáférhetők köre
 1. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és azon alkalmazottai, akik az Érintettnek adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.
 2. A titkosított adatbázisban tárolt adatokhoz kizárólag az adatvédelmi biztosnak van hozzáférése.
 3. A személyes adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, az ott megjelölt adatkezelési cél érdekében.
 4. A tárhelyszolgáltató, weboldalfejlesztő társaság (3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A), mint adatfeldolgozó munkatársai a weboldal működésének biztosítása érdekében hozzáférhetnek az adatokhoz, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
 5. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, abban az esetben a nyomozó hatóság, vagy egyéb megkereséssel élő hatóság részére is hozzáférhetővé válnak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok.A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók(k)al is együtt működik. Ebben az esetben olyan személyes adatok, mint az IP-cím átadásra kerülnek a külső szolgáltató részére. E Külső szolgáltató(k) a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjti(k), kezeli(k), továbbítjá(k). A Társasággal együttműködő hirdetéskiszolgáló külső szolgáltató: Google Inc. (”Google”) által biztosított Google Analytics, melyről a cookie-kra vonatkozó rendelkezések között esik bővebben szó.
 6. A személyes adatok, amelyeket a Társaság Igénybe Vevőtől gyűjt, továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségbe (”EGT”) és azokat ott is tárolhatják. A személyes adatokat esetlegesen kezelhetik az EGT-n kívül működő vállalatok is a Társaság megbízása alapján, vagy valamelyik Társaság részére szolgáltatást nyújtó vállalat megbízása alapján. Amennyiben erre kerül sor, a Társaság biztosítja Igénybe Vevőket, hogy a jelen Szabályzattal összhangban tiszteletben tartsák az Igénybe Vevők adatvédelmi jogait.
 1. Látogató-azonosítók (cookie-süti)
 1. Az Európai Uniós törvények értelmében a Társaság felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. “cookie”-kat, “sütiket” használ annak érdekében, hogy a Társaság bizonyos funkciók használatát lehetővé tegye. Erről a szolgáltató a weboldal látogatóját tájékoztatja.
 2. A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. A cookie-k a böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A cookie-k segítik a Weboldal optimalizálását az érintettek számára. Lehetővé teszik a korábbi látogatók felismerését, a korábban bevitt adatok, beállítások megjegyzését, elemzik a honlap használatát.
 3. Egyes, a Társaság által használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik). Más sütik az érintett eszközén maradnak és lehetővé teszik a Társaság vagy partnercégeink számára, hogy felismerjék az érintett böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).
 4. A Társaság által használt sütik típusai:

  technikai sütik: ezen sütik a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és ezeket a Skoopy rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni, ezek a cookie-k az Igénybe Vevő látogatása után automatikusan törlődnek.

  funkcionális sütik: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy a Weboldal működése javuljon, hogy az Igénybe Vevő felhasználói élményét a Skoopy személyesebbé tegye, és hogy Igénybe Vevő sok hasznos funkciót tudjon használni, ezek a funkcionális sütik nem feltétlenül szükségesek a Weboldal, vagy az alkalmazások működéséhez, ám kétségtelenül javítják a Weboldalon a felhasználói élményt.
 5. Bizonyos esetekben a Társaság lehetővé teszi más cégeknek, hogy sütiket helyezzenek el a Társaság weboldalán és alkalmazásain keresztül. Ebben az esetben olyan személyes adatok, mint az IP-cím, átadásra kerülnek a külső szolgáltató részére. E Külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. A Társasággal együttműködő regisztrációt, belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

  A Társaság a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (https://policies.google.com) („Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást veszi igénybe. A Google Analytics sütiket használ. A sütik segítségével a Google lerövidíti az érintett IP-címét, mely továbbításra kerül a Google USA-ban található szervereire. Az így létrehozott információk ott kerülnek tárolásra, tárolás időtartama 50 hónap. A Google a weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az érintett weboldalhasználatát, és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. Az érintett böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival.
  A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával érintett elutasíthatja a sütik használatát és megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az érintett weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

  Facebook Inc.: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. (https://www.facebook.com/policies/cookies).
  A Facebook-képpont segítségével a Weboldalon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és a Skoopy részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. Ez teszi lehetővé, hogy a közösségi háló az Igénybe Vevő felhasználói szokásait feltérképezze, részükre személyre szabott ajánlatok, hirdetések megjelenítésére kerülhet sor a Facebook felületén.

  A felhasználói felület hiányosságainak feltérképezésére és annak javítására a Társaság Hotjar programot használ a Weboldal bizonyos felületein. (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment/)

  Ezek a sütik Igénybe Vevőt személy szerint nem azonosítják, nem rögzítik Igénybe Vevő nevét és e-mail címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.
 6. A Társaság által elhelyezett sütik:

  Landingnation Pixel – hasonlóan a Facebook pixelhez egyedi azonosítóval látja el az Igénybe Vevő eszközét és naplózza a visszatérést. A program által nyomon követhetővé válik Igénybe Vevő Weboldalon belüli mozgása, valamint látható, hogy Igénybe Vevő milyen url-ről érkezett. A Társaság által gyűjtött egyes metaadatok a beérkező személyes adatokkal összekapcsolva akár megszemélyesíthetőek is lehetnek.
 7. A böngésző beállításaiban (általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel) Érintett elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat.  Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Érintettet minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help’ funkciójában. Ha Érintett úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Weboldal valamennyi funkcióját.
 8. Amennyiben az érintett nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát az alábbi módon ki illetve visszakapcsolhatja azokat. A linkre való kattintással érintett beállíthatja a cookie-k használatát.
 1. Vonatkozó jogszabályok

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet („GDPR”);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”).
 1. Érintettek jogai, jogérvényesítés lehetőségei
 1. Tájékoztatáshoz való jog: Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
 2. Az Érintett hozzáférési joga
  Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van bármikor jogosult kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

  A tájékoztatáskérés az alábbiakra terjedhet ki: az adatkezelés céljaira, a személyes adatok kategóriáira, az esetleges adattovábbítás címzettjeire, az adattovábbítás céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogára, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogára, az adatforrásokra vonatkozó információra, az automatizált döntéshozatal tényére, ideértve a profilalkotást is. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 3. Helyesbítés joga
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett ezen túlmenően saját felhasználói felületén is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 4. Törléshez való jog
  Az érintett kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak ​ törlését. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

  – a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
  – a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
  – közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  – a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
  – jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

  A Társaság megteszi az észszerűen elvárható technikai lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatok másolatának törlését.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

  – az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  – az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 6. Adathordozáshoz való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 7. Tiltakozás joga
  Az Érintett ​ tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés

  – közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

  – az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

  – közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,

  – tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

  Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

  Az Érintett fenti jogosultságainak érvényesítéséhez a Társaság info@landingnation.hu e-mail címen nyújt segítséget. A Társaság a beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Érintettet értesíti.
 8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
 1. Jogorvoslati lehetőségek

  A Társaság arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.